در بورس حمل و نقل( کارگو ایجنت) Nakliyeborsasi.com هزاران کامیون و بار برای حمل و نقل داخلی و خارجی میتوانید پیدا کنید.
حمل و نقل را اینجا وارد کنیداینجا ثبت نام کنید

بار های موجود در حال حاضر بارها
 • اعلام بارهای موجود برای بارهای داخلی و ترانزیتی
  ۵۱۹۷
 • اعلام بار و بورس حمل و نقل
  ۱۶۸۰۴۵۰
 • ارتباط با شرکتهای اعلام بار ؛ تاجران و کارخانه جات تولیدی
  94
بار های موجود در حال حاضر کامیون
 • پیشنهادات موجود برای کریر های های حمل داخلی و خارجی
  ۷۲۴
 • پیشنهاد برای کریر شرکت های حمل و نقل در بورس
  ۱۷۹۳۶۳
 • تماس با ۵۱۷۰۶ فورواردرها ، تاجران ، کارخانه جات تولیدی از94 کشور

You can download the Android app from here.
Get it on Google Play

جدیدترین اعلام بار

 
مبدا بارگیری
مقصد تخلیه بار
کامیون
تاریخ
Get it on Google Play